Onze visie


Stichting Natuurlijk Thuys is een ouderinitiatief voor het beschermd en begeleid wonen van 10 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Een kleinschalige woonvorm met 24 uurs zorg, in de vorm van een zorgvilla. Waar de bewoners in een warme sfeervolle omgeving kunnen wonen en samen een familie vormen. Iedere bewoner is uniek, samen vormen zij een prachtig geheel. 

Zorg

Samen wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig enerzijds en het bewandelen van hun eigen weg waar mogelijk anderzijds. Mensen met een verstandelijke beperking vragen om een open en eerlijke benadering en niet om een betuttelende aanpak.

Ieder mens is uniek met zijn talenten, mogelijkheden en beperkingen. Ieder mens is op zoek naar de voor hem meest ideale levensinvulling waarbij hij gebruik maakt van zijn talenten en mogelijkheden, rekening houdend met zijn beperkingen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet anders. Zij vragen bijzondere aandacht en zorg en een grotere investering van de omgeving om met hun mogelijkheden én onmogelijkheden om te gaan.

Tegelijkertijd vraagt het om erover te waken dat hun mogelijkheden niet overschat worden. Hoewel niet altijd aan de buitenkant te zien, hebben sommigen van hen moeite met de eisen die in onze maatschappij aan hen worden gesteld. Niet de gebruikelijke normen en waarden moeten vanuit dit oogpunt uitgangspunt zijn, maar normen en waarden passend bij het individu, dat zo de ruimte krijgt zijn/haar eigen leven te leiden. Binnen eigen mogelijkheden en tempo.

Natuurlijk Thuys streeft naar een huis waar de bewoners zich thuis voelen en waar zij zich gewaardeerd weten. Een huis waar het zorgteam respect toont voor individuele behoeftes en keuzes en waar men elkaar op een positieve manier corrigeert.  

Gestreefd wordt naar een thuis waar men erover waakt dat bewoners niet vereenzamen, zich isoleren, zich vervelen. Een huis waar liefdevolle aandacht is voor ieder. Waar luisteren veel verder gaat dan slechts het aanhoren van gesproken taal. Deze algemene uitgangspunten worden zichtbaar in het individuele begeleidingsplan dat in samenspraak tussen de ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger, de individuele bewoner en de begeleiders wordt opgesteld. Het begeleiden van een groep jong volwassenen vraagt om een adequate houding van het zorgteam en de andere begeleiders. Wat wij hierin vooral nastreven is o.a.:

  • kwalitatieve zorg op maat met hart voor de bewoner.
  • het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
  • het creëren van een sfeer waarin de bewoners zich, ook in relatie tot hun medebewoners, verder kunnen ontwikkelen.
  • het scheppen van een klimaat waarin respect is voor ieders persoonlijkheid, privacy, en keuzes.
  • een klimaat waarin warmte, veiligheid, betrokkenheid en geborgenheid  vanzelfsprekend zijn.
  • een klimaat waarbij alle betrokkenen zich sociaal en ruimhartig tegenover elkaar opstellen.
  • een klimaat waarin men zorg draagt voor elkaar.
  • een klimaat met aandacht voor gezondheid, beweging en gezonde, zoveel mogelijk biologische voeding.
  • respect voor ieders vrijheid om zichzelf te kunnen zijn in combinatie met vaste regelmaat en structuur als basisleefregel.

Begeleiding

In de dagelijkse gang van zaken zullen de begeleiders een belangrijk deel van de ouders overnemen. Zij bouwen vanuit een warme en open belangstelling een relatie met de bewoners op en worden daarmee voor hen belangrijke vertrouwenspersonen. Zeer betrokken medewerkers die werken vanuit hun hart, met een professionele houding en zelf reflecterend vermogen. We gaan uit van 24 uurs begeleiding, ondersteund door “Woondroomzorg”.

Voor elke bewoner wordt een individueel begeleidingsplan gemaakt. Dit vormt het uitgangspunt van waaruit de begeleider werkt. Zo zullen de uitgangspunten m.b.t. de zorg op verschillende levensgebieden worden vastgelegd. Het begeleidingsplan wordt op basis van consensus tussen de gesprekspartners vastgesteld.

We spreken hier over de mate van zelfstandigheid, de mate waarin deze bewoner deel wil en kan nemen binnen de groep en/of de wijze waarop deze individuele bewoner zijn of haar leven in kan en wil richten binnen dit woonproject. Ook heeft de begeleiding een belangrijke taak m.b.t. de sfeer in huis. Naast de huishoudelijke en administratieve werkzaamheden is de begeleider verantwoordelijk voor een open, warm en gezellig klimaat waarin respect voor wie je bent, humor en relativeringsvermogen belangrijke waarden zijn. Zij stimuleren de bewoners om het maximale uit hun ontwikkelingsmogelijkheden te halen.

Professionele deskundigheid op lichamelijk, psychisch en sociaal – emotioneel gebied stelt hem/haar in staat de behoeftes van de bewoners te signaleren en te vertalen naar passende persoonlijke ondersteuning en begeleiding. 

Bij meningsverschillen en conflicten is hij/zij door de open, respectvolle en relativerende houding kundig waar nodig in te grijpen en betrekt hij/zij waar nodig directe betrokkenen bij het oplossen van meningsverschillen of conflicten. In de contacten naar ouders en of wettelijke vertegenwoordigers verwachten wij een open en kritische houding van de begeleiders waarin op basis van gelijkwaardigheid alle zaken die hun kind aangaan besproken kunnen worden. 

De begeleiding waakt over het welzijn van de groep. De bewoners moeten zich ten alle tijden veilig voelen.

Wonen

Wonen betekent in de eerste plaats een “Thuis” hebben. Een omgeving waarin je je veilig en op je gemak voelt, waarin je je geaccepteerd en gewaardeerd voelt om wie je bent en waar je de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft en van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan. Een stek waar je de rust en de aandacht vindt die je nodig hebt. Een thuis waar je je ook wezenlijk thuis voelt. Een thuis om samen oud te worden.

Net als in een “gewoon” gezin vraagt ook hier het gezamenlijke huishouden om huisregels. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden die worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. De huisregels worden in onderling overleg tussen de bewoners, de begeleiders en de ouders gemaakt. Huis- en leefregels worden gemaakt om het samenleven en wonen soepel te laten verlopen en worden regelmatig geëvalueerd en zonodig aangepast.

De basis voor dit thuis wordt mede gevormd door het huis en zijn omgeving. De keuze om een gezamenlijke woning op te zetten betekent niet dat alles gemeenschappelijk dient te gebeuren. Wij willen een huis creëren waarin naast de gemeenschappelijke leef- en woonruimtes, de individuele woonplek ook een belangrijke plaats inneemt.

Dit houdt in dat iedere bewoner beschikt over een eigen appartement voor een eenpersoonshuishouden met een zit- en slaapkamer, een kleine keukenunit en een eigen badkamer. Daarnaast beschikken de bewoners over een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals een gezellig ingerichte huiskamer waarin men elkaar ongedwongen kan ontmoeten om bijvoorbeeld tv te kijken, of een verjaardag te vieren. En natuurlijk een ruime keuken waar de gezamenlijke maaltijden worden bereid en eveneens gezamenlijk gegeten kan worden.

Denk ook aan een ruimte waar spelletjes gespeeld kunnen worden en een aantal ruimtes voor de huishouding, zoals een berging, een was- en strijkruimte. Uiteraard biedt de woning ook een afzonderlijke kantoor/slaapkamer voor de begeleiding. De indeling van het huis is overzichtelijk. Er is één centrale ingang en de gemeenschappelijke ruimtes zijn vanuit de individuele appartementen gemakkelijk te bereiken. De individuele appartementen hebben een eigen ( inpandige) voordeur die uitkomt op de gemeenschappelijke ruimtes.

Het huis staat op een plek die midden in een maatschappelijke omgeving staat, waarbij de bewoners volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Een locatie in de buurt van een winkelcentrum (op loopafstand) in een groene natuurlijke, prikkelarme omgeving. 

Groepssamenstelling

De sfeer binnen de woning zal ook voor een belangrijk deel bepaald worden door de samenstelling en de grootte van de groep. Wij streven naar een samenstelling waarbij mensen zich bij elkaar en in de groep op hun gemak voelen. Het verschil tussen “gewoon” vrienden zijn en werkelijk met elkaar samenwonen vraagt om persoonlijkheden die bij elkaar passen. We willen kijken naar de meerwaarde die mensen ten opzichte van elkaar kunnen bieden in die zin dat zij elkaar aanvullen. Denk aan begeleidingsbehoeftes, levensritmes, communicatiebehoeftes, interesses en karaktereigenschappen.

Bij elkaar passen betekent in dit geval niet persé hetzelfde zijn, maar juist een aanvulling vormen op elkaar. Wij denken dat een zekere vorm van variatie gunstig is voor zowel de groepsdynamiek als ook de mogelijkheid om elkaar aan te vullen, te helpen en te stimuleren.  Verschillen mogen niet zo groot zijn dat de groepsvorming en het evenwicht worden verstoord.

De doelgroep bestaat uit jong volwassenen, met een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes met een mentale beperking. Mensen met een ernstige psychische  stoornis zouden een onevenredig beslag op de begeleiding kunnen leggen waardoor de balans in deze kwetsbare groep verstoord zou kunnen worden. Er wordt een aannameprocedure opgesteld a.d.h.v. een profielschets.

Dagbesteding

Het leven bestaat naast wonen en recreëren ook uit werken. De dagbesteding neemt een belangrijke plaats in het leven in. Dagbesteding betekent een stuk zingeving, erbij horen, de mogelijkheid  tot interactie met anderen. Werk biedt de mogelijkheid je vaardigheden te ontwikkelen en deze te onderhouden. Ook kun je middels werk je zelfvertrouwen vergroten en je plek in de maatschappij innemen. Het ervaren van erkenning voor je talenten is voor persoonlijke groei en ontwikkeling voor een ieder eveneens essentieel. Kortom, er wordt van de bewoners verwacht dat elk van hen een bepaalde vorm van dagbesteding buitenshuis heeft.

Als een bewoner onverhoopt thuis blijft i.v.m. ziekte of andere onvoorziene omstandigheden is er altijd begeleiding op afroep aanwezig.

Vrijetijdsbesteding

Naast alle verplichtingen en bezigheden voortkomend uit werk, sociale omgeving, huishoudelijke bezigheden etc. Is het voor de bewoner belangrijk om ook tijd voor zichzelf te hebben. Tijd om even niets te doen, lekker lang uit op de bank te liggen of met zijn/haar favoriete hobby bezig te zijn. Deze vrijetijdsbesteding mag geen verplicht karakter hebben. Het is vrije tijd die men mag en kan besteden zoals hij/zij dat zelf wil. Alleen of samen met anderen, thuis of ergens anders.

Daartegenover staat dat een teveel aan vrije tijd ook verveling of vereenzaming tot gevolg kan hebben. Voor een aantal van onze kinderen geldt dat het ontbreken van dagelijkse structuur en duidelijkheid eerder een negatief dan een positief effect heeft op het gevoel van welbevinden. Binnen de woonsituatie willen we daarom een klimaat creëren waarin ruimte aandacht en ondersteuning is voor ieders eigen vrijetijdsbesteding, zowel binnenshuis als buitenshuis. Dat er aandacht is voor voldoende lichaamsbeweging.

Daarnaast willen we ook dat er aandacht is voor het stimuleren, organiseren en ondersteunen van gezamenlijke activiteiten zoals samen tv kijken, muziek maken, buitenactiviteiten ondernemen, spelletjes doen, feestjes organiseren of naar een cafeetje gaan. Niet omdat het moet, maar omdat het leuk kan zijn. 

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers

Doel is om een goede basis te leggen voor onze kinderen waarin zij gelukkig kunnen zijn en zich nu en in de toekomst thuis kunnen voelen. Daarnaast zijn de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van elke bewoner ook verantwoordelijk voor de voorwaarden om dit te kunnen realiseren. Zowel op financieel – organisatorisch – als zorginhoudelijk gebied dienen de randvoorwaarden te worden vastgelegd, geoptimaliseerd en behouden te worden.

Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid gaat verder dan louter tijdens de startfase. Ook als het project eenmaal loopt, willen we als ouders en of wettelijke vertegenwoordigers betrokken blijven en invloed hebben op het project.

In de praktijk betekent dit dat wij als ouders betrokken zijn bij en inspraak hebben in de opzet en inrichting van het huis, het werven van personeel, het samenstellen van de groepen, de financiering van het project, het inkopen van zorg etc. Het handelen en leven vanuit de visie wordt met regelmaat getoetst d.m.v. intervisie binnen het team als ook in gezamenlijke bijeenkomsten met bewoners en ouders/ vertegenwoordigers. De rol van de ouders naar de dagelijkse gang van zaken zal beduidend minder groot zijn. De dagelijkse gang van zaken zal voornamelijk een wisselwerking zijn tussen de bewoners en hun begeleiders.